Suomen Osteoporoosiyhdistyksen säännöt

Kategoria: Jäsenkokoukset, Säännöt | 0

(hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.11.2016)

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Osteoporoosiyhdistys, ruotsiksi Osteoporosföreningen i Finland ja englanniksi Finnish Osteoporosis Society. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistys on kansanterveys- ja potilasjärjestö.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä osteoporoosiyhdistykseksi ja yhdistykseksi.

 

 

Toiminnan tarkoitus


 Yhdistys toimii luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi sekä niiden aiheuttamien tuhojen torjumiseksi ja vähentämiseksi.

 

 

Toimintamuodot


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii jäsentensä tukena luustoterveyteen liittyvissä asioissa,

2) edistää terveitä elämäntapoja, terveyttä tukevaa ravitsemusta, liikuntaa ja tupakoimattomuutta sekä elinympäristöjä ja toimintaa, joka ehkäisee osteoporoosia, osteoporoosimurtumia ja muita luusairauksia,

3) toimii etujärjestönä osteoporoosia, osteoporoosiperäisiä luunmurtumia ja muita luusairauksia sairastavien ehkäisyn, tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi,

4) harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus-, neuvonta-, koulutus- ja julkaisutoimintaa,

5) järjestää terveystapahtumia, -kampanjoita ja kursseja, luento-, neuvonta- ja liikuntatilaisuuksia sekä välittää jäsenilleen aineistoa ja asiantuntija-apua,

6) tukee osteoporoosia, osteoporoosiperäisiä luunmurtumia ja muita luusairauksia sairastavien potilaiden kuntoutumista järjestämällä neuvonta- ja liikuntaryhmiä, kuntoutuskursseja ja muuta kuntoutumista edistävää toimintaa sekä tukee kuntoutuksen kehittämistä,

7) järjestää keskustelu- ja yhdessäolotilaisuuksia sekä kerho-, virkistys- ja harrastustoimintaa,

8) on paikallisella tasolla yhteistoiminnassa viranomaisten sekä sellaisten järjestöjen, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta koituu kansanterveyden hyväksi, ja

9) on yhteistyössä muiden osteoporoosi ja luustoyhdistysten kanssa, sek

10)pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toteuttamaan toiminta-ajatustaan

Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseniä ovat

– varsinaiset jäsenet,

– kannattavat jäsenet sekä

– kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen osteoporoosiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ja kunniajäseneksi henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut yhdistyksen tavoitteiden hyväksi.

 

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Jäsen, joka ei enää täytä 4 §:ssä määrättyjä edellytyksiä tai joka on vahingoittanut yhdistystä tai estänyt sen tarkoituksen toteutumista, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt viimeksi kuluvalta toimintavuodelta jäsenmaksuvelvollisuutensa, erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä saman toimintavuoden lopussa.

 

 

Toiminnan rahoitus

 

Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Varat toimintaansa varten yhdistys saa julkisista ja muista avustuksista, perimällä jäseniltään jäsenmaksua, harjoittamalla julkaisutoimintaa, sekä kioskikauppaa, myymällä osteoporoosin, osteoporoosiperäisten luunmurtumien sekä muiden luusairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää terveyskasvatus- ja kuntoutusaineistoa ja -palveluja sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, juhla- ja muita yleisötilaisuuksia.

Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kannattavan jäsenen osalta määrätään maksun vähimmäismäärä.

Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

 

Toimielimet

 

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

 

 

Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään viimeistään toukokuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää kirjallisesti hallitukselta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu pyyntö on saapunut hallitukselle.

 

9 §

 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle
tai julkaistava yhdistyksen kaikille jäsenille jakamassa lehdessä, tai jos sitä ei ole, Helsingin Sanomissa vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

10§

 

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

 

11 §

 

Milloin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee tehdä siitä esitys hallitukselle kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

 

12§

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan äänestyksen tulos tai vaali ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.

 

13§

 

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja. kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on kokouksessa todettava.

 

14§

 

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa

1) käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto,

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta,

3) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja toiminnan suuntaviivat sitä seuraavalle vuodelle

4) vahvistetaan varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

5) päätetään toiminnantarkastajan palkkioista

6) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

7) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana,

8) valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet,

9) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan yhdistyksen seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa,

10)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Hallitus

15§

Hallitus edustaa yhdistystä sekä käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen sääntömääräisten kokousten välinen aika.

Hallitus päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä, myymisestä tai vaihtamisesta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi tai enintään kahdeksan jäsentä.

Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla.

Hallituksessa tulee olla edustettuna osteoporoosin ja osteoporoosiperäisten luunmurtumien ehkäisyn, tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen yleinen asiantuntemus sekä vähintään yksi potilasjäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voi olla tehtävässään yhtäjaksoisesti enintään viisi kaksivuotiskautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

 

16§

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,

2) valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä, että sen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti,

3) laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, sitä seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivoiksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi,

4) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,

5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja toisiin yhdistyksiin,ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt,

6) päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa,

7) huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on vastuussa toiminnassaan yhdistyksen kokoukselle.

 

17§

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Puheenjohtajan ollessa estynyt johtaa puhetta hallituksen kokouksessa varapuheenjohtaja.

 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

 

 

Valmistelu- ja toimintaelimet

 

18§

 

Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa työvaliokunnan, muita valiokuntia, toimikuntia, työryhmiä, jaostoja tai muita tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

Valmisteluelinten kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on toimitettava hallitukselle.

 

19§

 

Yhdistyksessä voi olla erilaisia rekisteröimättömiä paikallisosastoja, jaostoja, kerhoja ja muita toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on hallituksen tukena edistää yhdistyksen toimintaa sen paikallisella toimialueella tai sen osalla taikka tietyllä toiminnan toteuttamisen osa-alueella.

Paikallisosasto, jaosto ja kerho laativat säännöt tai toimintaohjeet, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa, sekä valitsee paikallisosaston, jaoston ja kerhon vastaavan ja muut toimihenkilöt, joista on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan yhdistyksen hallitukselle.

Paikallisosaston, jaoston, kerhon tai muun toimintaryhmän toiminta ja talous sisältyvät yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

 

 

Erinäisiä määräyksiä


20 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

21 §

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintoiminnantarkastajille tarkastettaviksi maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Toiminnantarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta hallitukselle kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilikauden toiminnasta, tileistä ja yhdistyksen hallinnosta ja vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä kokousta.

 

22 §

 

Hallituksen puheenjohtajalla, sihteerillä ja varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen paikallisosastojen, jaosten, kerhojen sekä valmistelu- ja toimintaelinten kokouksissa.

 

23 §

 

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on pätevä vain, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on sitä kannattanut.

 

24 §

 

Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, on varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan sisältyy pääsääntöisesti osteoporoosin ja osteoporoosimurtumien ehkäisy, hoito ja kuntoutus, niiden tukeminen ja edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella.